Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen

Fonditalla on dokumentoidut toimintaperiaatteen, joilla varmistetaan, että rahastotoiminnassa noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja että sijoitusrahastotoimeksiannoilla saavutetaan paras mahdollinen tulos. Rahastotoimeksiannot on toteutettava nopeasti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, ja hallinnoitavien sijoitusrahastojen puolesta annetut toimeksiannot on aina toteutettava hallinnoitavien sijoitusrahastojen etujen mukaisesti. Riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus ovat vastuussa toimintaperiaatteiden noudattamisen valvonnasta.

Fondita hallinnoi osakerahastoja, jotka sijoittavat listattuihin osakkeisiin. Fonditan hallinnoimat rahastot eivät sijoita varojaan sijoitusrahastoihin, vaihtorahastoihin, ETF-rahastoihin tai johdannaisiin.

Fonditalla on asianmukainen tietämys ja ymmärrys sijoituksista, joihin sijoitusrahastot sijoittavat. Sijoituspäätökset sijoitusrahaston puolesta tehdään sijoitusrahaston tavoitteiden, sijoitusstrategian, kestävän kehityksen strategian ja riskirajojen mukaisesti.

Rahastoyhtiön on aina toimittava hoidettavien sijoitusrahastojen edun mukaisesti, kun se tekee päätöksiä hoidettavien sijoitusrahastojen puolesta. Rahastoyhtiö toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet saadakseen sijoitusrahaston kannalta parhaan mahdollisen tuloksen ottaen huomioon hinnan, kustannuksen, nopeuden, toteutuksen ja selvityksen todennäköisyyden, toimeksiannon koon ja luonteen sekä kaikki muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta merkitykselliset seikat.

Fonditan käyttämien välittäjien on oltava luotettavia ja alalla yleisesti tunnettuja. Lähtökohtana on, että välittäjillä on toimilupa Euroopan talousalueella. Toimeksiantojen hoitamisesta perittävien palkkioiden on oltava avoimia. Palkkioiden luonne, määrä tai laskentaperuste on määriteltävä kattavasti ja selkeästi.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online