Fondernas objektiva värderingsprinciper (sammandrag)

Fondbolaget beräknar fondandelens värde i regel varje sådan dag (värderingsdag), då bankerna är öppna i Finland. Värdet på en fondandel kan lämnas oberäknat för en sådan bankdag då värdet på Fonden eller dess placeringsobjekt inte kan bestämmas exakt till följd av utländska helgdagar eller icke-bankdagar. Sådana dagar utgörs till exempel av kyrkliga helgdagar eller helgdagar som hör till någon annan religiös högtid, nationaldagar eller andra nationella högtidsdagar och lediga dagar. Ett sådant fall som nämns ovan föreligger åtminstone då minst hälften av fondens placeringsobjekt inte noteras eller då de enligt Fondbolagets uppfattning inte kan värderas på ett acceptabelt sätt med hänsyn till fondandelsägarnas lika rätt. Uppgifter om vilka dagar som fondens värde inte beräknas fås från Fondbolaget. Information om fondandelens värde kan erhållas från Fondbolaget. Fondens värde beräknas så, att från Fondens tillgångar avdras Fondens skulder. De värdepapper som ingår i Fonden, värderas till marknadsvärde som är den officiella avslutskursen i offentligt prisuppföljningssystem då marknaden stänger. Om en ovannämnd kurs inte finns att tillgå för Värderingsdagen, utförs värderingen enligt de objektiva värderingsprinciper, som fastställts av Fondbolaget.   Räntan på banktillgodohavanden inverkar på Fondens värde och beaktas enligt besked från banken. Värdet på innehav i valutabelopp i Fonden omräknas till euro enligt de valutakurser som publiceras av Europeiska Centralbanken på Värderingsdagen. Fondandelarna kan vara denominerade i euro eller i andra valutor. Om fondandelar har emitterats i andra valutor än i euro beräknas värdet på fondandelarna i utländsk valuta med samma växelkurser som värdet på fonden. En fondandels värde beräknas genom att dividera Fondens värde med antalet utestående fondandelar dock så, att avkastningsutdelning beaktas i avkastningsandelarnas värde. Avkastnings- och tillväxtandelarnas proportionella värden bestäms enligt den avkastning som utdelas till ägarna av avkastningsandelar. Utbetalningen av avkastningen ändrar relationstalet mellan avkastnings- och tillväxtandelarna. Detta relationstal används tills följande beslut om utdelning av avkastning fattas. Fondandelens värde publiceras den bankdag som efterföljer värderingsdagen, senast klockan 17.00 (finsk tid).

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online