Fondita stärker sin bredd inom ansvarsfulla investeringar genom att inrätta en ESG-kommitté

 Fonditas mål är att kontinuerligt utveckla och förstärka sitt arbete inom ansvarsfulla investeringar. Portföljförvaltarna ansvarar i sitt dagliga arbete för integreringen av ESG-aspekter och hållbarhet, samt att följa med nya lagkrav och nyhetsflöden gällande hållbarhet.  

Utvecklingen av ansvarsfullt investerande är en fortlöpande process. Förändrade reglerings- och rapporteringskrav kräver vaksamhet och aktuell information. Samtidigt har det globala fokuset på hållbarhet och ansvarsfullhet ökat enormt, vilket vi anser kräver en allt bredare expertis för att stödja investeringsbeslut. Företag kan också stå inför hållbarhetsrisker som kräver en bredare granskning.  

Av denna anledning inrättade Fondita i slutet av 2021 en ESG-kommitté som höll sitt första möte den 20 januari 2022. Syftet med kommittén är att regelbundet träffas för att utveckla Fonditas arbete inom ansvarsfulla investeringar, säkerställa att den föreskrivna nivån på den lagstadgade rapporteringen upprätthålls, förutse hållbarhetstrender och -förändringar och vid behov, diskutera normbrott eller andra företagsspecifika ESG-frågor. Kommittén rapporterar om sin verksamhet till Fonditas styrelse.  

Kommittén består av representanter från portföljförvaltning och försäljning, vår ESG-analytiker och en extern expertmedlem. Den externa ledamotens roll i kommittén är att fungera som diskussionspartner och informell rådgivare. 

Det var viktigt för Fondita att få in högklassig, extern expertis och vi bjöd därför in Hanna Silvola, ED, för att arbeta med oss. Hanna har en omfattande expertis inom ansvarsfulla investeringar. Hon arbetar för närvarande som biträdande professor och undervisar i ansvarsfulla investeringar vid Hanken och i olika ledarskapsprogram. Silvolas forskningsområden omfattar mätning, rapportering, verifiering och tolkning av företagsansvar som en del av finansiell information och beslutsfattande. Silvola har undervisat vid London School of Economics och besökt Stanford University. 

”Finansmarknaderna befinner sig i en grön övergång mot ett koldioxidneutralt samhälle. Samarbete mellan universitet och finanssektorn är viktigt eftersom ansvarsfulla investeringar och relaterade regleringar utvecklas i en snabb takt. Som extern expertmedlem i Fonditas ESG-kommitté kan jag bidra med observationer från vetenskapens värld gällande ansvarsfulla investeringar”, säger Hanna Silvola.   

 
ESG-kommittémedlemmar 2022 
Marcus Björkstén – portföljförvaltare 
Janna Haahtela – portföljförvaltare 
Isabelle Ramsay – ESG-analytiker 
Hanna Silvola – expertmedlem  
Fredrik von Knorring – försäljningsdirektör  

I början av våren kommer Fondita att publicera sin första årsrapport om ansvarsfulla investeringar och vår webbplats kommer också att få ett helt nytt utseende, där ansvarsfulla investeringar blir en viktig och omfattande sektion. 

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online