Hur vi engagerar oss genom ESG-diskussioner

Det finns en tydlig brist på ESG-data för mikro- och småbolag i ESG-databaser, därför beslutade vi 2021 att skapa vår egen metod för ESG-analys av våra mikro- och småbolag. För vissa av våra småbolagsfonder är täckningen under 40 %, tillexempel i MSCI:s ESG-databas.  Eftersom Fondita har fem mikro- och småbolags-fonder är det viktigt för oss att få en bättre bild av hur våra portföljbolag arbetar med ESG och som minoritetsägare är det ett bra sätt att engagera sig i bolagen.

Vårt mål är att förstå hur de arbetar med ESG inom företaget, vilka deras mål är avseende till exempel koldioxidminskning, avfallshantering och vattenminskning, mångfald och inkludering samt hur de planerar att nå målen. Att genomföra möten med fokus på ESG-frågor i företagen utöver de normala ESG-bedömningar som portföljförvaltarna gör i sin aktieanalys, ger oss en bättre överblick över ESG-risker och möjligheter inom företagen samt ger mervärde och tar oss ett steg längre när det gäller att integrera ESG i vår investeringsprocess.

Under andra halvåret av 2022 har jag haft närmare 40 möten med våra portföljbolag. För att få ut så mycket som möjligt av dessa möten förberedde jag deltagarna i förväg med frågor som rörde de ESG-aspekter som var mest relevanta för Fondita. Diskussionerna har omfattat bolagens ESG-strategier, olika policyer som finns och ESG-målsättningar. Under mötena har jag noterat att de flesta företag, vissa mer än andra, åtminstone har påbörjat sitt ESG-arbete. För oss är det viktigt att se att våra portföljbolag arbetar med ESG-frågor och att det faktum att vi har diskussionerna kan ge dem en knuff framåt mot ytterligare utveckling. Vårt mål är att ha årliga uppföljningar med företagen för att se till att de håller sina löften.

”Syftet med våra möten med företagen är att uppmuntra de att vara mer öppna och arbeta mot sina ESG-mål.”

I de flesta fall är vi minoritetsägare och detta tillvägagångssätt är ett utmärkt sätt att engagera oss i våra portföljinnehav. Syftet med våra möten med företagen är att uppmuntra de att vara mer öppna och arbeta mot sina ESG-mål. Även om vårt tillvägagångssätt är ganska nytt har vi redan märkt att framsteg har gjorts. Som exempel kan nämnas att ett innehav hade ett mycket dålig ESG-vitsord i en av ESG-databaserna, vilket påverkade ESG-vitsordet för våra fonder negativt. I diskussionerna visade det sig att huvudorsaken var bristande öppenhet när det gäller olika företagspolicyer. Genom denna ömsesidigt fördelaktiga diskussion kunde företaget ganska enkelt förbättra sitt ESG-vitsord. Detta är ett perfekt exempel på de ömsesidiga fördelarna med sådana dialoger: vi kan stödja företagen i deras ESG-arbete genom att föra en dialog med de och samtidigt se till att företagen uppfyller våra ESG-krav. 

När det nya året börjar har jag redan börjat boka nya företagsmöten och till dags datum har jag redan bokat många möten för de kommande veckorna. Jag är säker på att det här året kommer att bli lika intressant som förra året, om inte ännu mer intressant. Jag ser fram emot att engagera mig i företagen och höra hur ESG-arbetet har utvecklats i portföljinnehaven under året.

Isabelle Ramsay, ESG-analytiker

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online