Omsorgsfullt utförande av uppdrag

Fondita har dokumenterade förfaranden för att iaktta vederbörlig aktsamhet i fondverksamheten och att placeringsfondens order ska nå bästa möjliga resultat. Placeringsfondens order ska utföras snabbt, effektivt och rättvist och uppdragen för att handla på de förvaltade placeringsfondernas vägnar ska alltid skötas i de förvaltade placeringsfondernas intresse. Riskhanteringsfunktionen, compliancefunktionen och den interna revisionen ansvarar för övervakningen av efterlevnaden av de dokumenterade förfarandena.

Fondita förvaltar aktiefonder som placerar i börsnoterade aktier. Fonderna som Fondita förvaltar placerar inte sina medel i placerings- eller AIF- fonder, ETFer eller i derivatinstrument.

Fondita har adekvat kunskap och kännedom om de investeringsobjekt som placeringsfonderna investerar i. Beslut om investeringar på placeringsfondens vägnar utförs i överensstämmelse med placeringsfondens mål, placeringsstrategi, hållbarhetsstrategi och riskbegränsningar.

Fondbolaget ska alltid agera i de förvaltade placeringsfondernas intresse när det utför beslut om att handla på de förvaltade placeringsfondernas vägnar. Fondbolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att nå bästa möjliga resultat för placeringsfonden med hänsyn till pris, kostnad, snabbhet, sannolikheten för utförande och avveckling, orderns storlek och art samt varje annat övervägande av intresse för utförandet av ordern.

De förmedlare som Fondita anlitar ska vara pålitliga och allmänt kända på branschen. Utgångspunkter är att förmedlarna har verksamhetstillstånd inom EES-området. Avgifterna för utförandet av uppdragen ska vara transparenta. Arvodenas art, belopp eller dess beräkningsgrunder ska vara specificerade på ett heltäckande och klart sätt.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online