Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Menetelmämme

Vastuullinen sijoittaminen sisältää sijoitusprosessin eri vaiheissa useita menetelmiä, joilla ESG-tekijät huomioidaan salkunhoidossa. Fonditalle nämä menetelmät ovat:

 • Negatiivinen seulonta – poissulkeminen/normiperusteinen seulonta
 • Positiivinen seulonta – suosiminen/temaattiset ajurit
 • ESG-tekijöiden integrointi sijoitusanalyysiin
 • Aktiivinen omistajuus
 • Vaikuttaminen kestävän kehityksen ja vastuullisen sijoittamisen puolesta

Positiivinen / negatiivinen seulonta

• Negatiivisen seulonnan myötä suljemme pois sijoitusuniversumistamme tietyt toimialat, jotka olemme määritelleet ei-vastuullisiksi toimialoiksi joko ilmastorasitteensa tai laajempien yhteiskunnallisten vaikutustensa vuoksi. Nämä ovat yrityksiä, jotka toimivat fossiilisten polttoaineiden, aseiden, tupakan, kannabiksen, alkoholin, uhkapelien, pikalainojen, aikuisviihteen, uraanin ja geenitekniikan alalla (punainen). Myös yleisiä normeja toiminnallaan rikkovat yritykset eivät sovellu rahastoihimme.

• Positiivisen seulonnan tarkoitus on teemarahastojemme osalta etsiä yhtiöitä, joissa yhtiön toiminta on linjassa eri kestävien megatrendien kanssa.

Fonditan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja riskienhallinnan perusteella suljemme pois yritykset, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka toimivat tietyillä toimialoilla. 
 

Fondita ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat rikkoneet UN Global Compact -periaatteita, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeita tai EU taksonomian ”ei merkittävää haittaa” (Do no Significant Harm) -periaatetta. Fondita ei sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 % on seuraavista toimialoista: fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aseet, tupakka, kannabis viihdekäyttöön, uhkapelitoiminta, pikavippitoiminta, aikuisviihde ja uraani. 

Kaikki Fonditan omistukset tarkistetaan kuukausittain poissulkemisperiaatteita vastaan.  

ESG integraatio

ESG-tekijöiden huomiointi ja integrointi yritysanalyysissä on avainasemassa vastuullisessa sijoittamisessa. Taloudellisen fundamenttianalyysin rinnalla on vahvasti integroitu ESG-tekijöiden huomiointi. Käytämme tässä sekä omaa sisäistä yhtiökohtaista analyysityökalua, mutta hyödynnämme myös yhteistyökumppaneiden ESG-analyysiä sekä MSCI:n ja Morningstarin ESG-työkaluja ja tietokantoja.

Suoritamme salkkuyhtiöille myös ESG-kyselyjä, joissa käymme seikkaperäisesti läpi eri parametreja liittyen ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallintotapaan. Kiinnitämme huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:

Ympäristö
 • Uusiutuvan energian käyttö
 • CO2-päästöt
 • Hiiliriski
 • Energian käyttö
 • Veden käyttö
 • Jätteiden hallinta
 • Taksonomia
Yhteiskunta
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Turvallisuus
 • Terveys
 • Yrityskulttuuri
 • Ihmisoikeusrikkomusten torjunta
Hallintotapa
 • Toimintatavat korruptiota vastaan
 • Riippumaton hallitus
 • Palkka- ja palkkiopolitiikka
 • ESG-tekijöiden suhde palkitsemiseen
 • Yrityksen riskienhallinta

Ennen sijoituspäätöstä käymme myös keskustelua kohdeyrityksen johdon kanssa varmistaaksemme, että omat näkemyksemme yhtiöstä ja sen strategiasta ovat linjassa johdon näkemysten kanssa. Aktiivinen omistajuus heijastuu myös vahvasti itse sijoitusaikana. Seuraamme yhtiön toimintaa tarkasti ja tapaamme omistamiamme yhtiöitä vuosittain. Yritystapaamisten yhteydessä keskustelemme ajankohtaisista asioista liittyen liiketoimintaan sekä toimintaympäristöön. Lisäksi voimme kannustaa avoimuuteen ja korostaa eri vastuullisuustekijöiden tärkeyttä.

Yritystapaamiset mahdollistavat myös meille tärkeiden asioiden ajamisen. Määrittelemme vuodesta 2022 lähtien vähintään kaksi tärkeää vastuullisuusaihetta, joista käymme johdonmukaisesti keskusteluja yritysjohdon kanssa. Vuonna 2022 keskitymme erityisesti siihen 1) mikä yhtiön strategia hiilineutraalisuuden saavuttamiselle on sekä 2) mitkä yhtiön toimet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiselle ovat.

Aktiivinen omistajuus

Sijoitusfilosofiassamme osakevalinta on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Kaikki rahastomme ovat omistuksiltaan keskittyneet 30–40 yhtiöön per rahasto, ja sijoituspäätöksen taustalla on laaja oma analyysityö. Tämä korostuu erityisesti pienyhtiörahastoissa.

 Tärkeässä roolissa ovat lisäksi keskustelut yritystä mahdollisesti seuraavien analyytikoiden kanssa, mutta erityisesti strategian toteuttamisen ja tulevaisuudennäkymien verifiointi kohdeyhtiön johdon kanssa.

Meille omistajina aktiivisuus toteutuu nimenomaan yritystapaamisissa. Tilanteen niin vaatiessa voimme myös äänestää yhtiökokouksissa tai vaikuttaa sijoittaja-aloitteiden kautta muiden sijoittajien kanssa.

Aktiivisina, pitkäaikaisina omistajina toiminnallemme on luontevaa rakentaa hyvät keskustelusuhteet salkkuyhtiöihin. Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan kannustamaan vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan sekä avoimuuteen näiden raportoinnissa. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvillä tekijöillä on suuri vaikutus siihen, miten määrittelemme mahdollisuudet, näemme riskit ja miten nämä vaikuttavat yhtiön arvostukseen.

Osana vastuullisen sijoittamisen toimintatapaamme, suoritamme uusille omistuksillemme aina seikkaperäisen ESG-analyysin, jossa kysymme ympäristöön, yhteiskuntaan ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvistä tekijöistä.

Vuonna 2022 tulemme yritystapaamisissa käydyissä vaikutuskeskusteluissa käsittelemään järjestelmällisesti kahta vastuullisuusaihetta: ”Yhtiön strategia hiilineutraalisuuden saavuttamiselle” sekä ”Yhtiön toimet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon saavuttamiselle.

Yritystapaamiset vuonna 2021

Vuonna 2021 pandemia esti normaalit lähitapaamiset, mutta aktiivisuus oli sitäkin suurempaa, kun etäkokousmahdollisuudet lisäsivät entisestään ylimmän johdon saatavuutta sijoittajille maailmanlaajuisesti. Etätapaamisia oli Fonditan salkunhoitajilla yhteensä 641 kappaletta.

Yritystapaamisissa keskustelemme ajankohtaisista liiketoimintaan vaikuttavista asioista niin operatiivisesta kuin liiketoimintaympäristön näkökulmasta. Keskustelemme yhtiön strategiasta, tavoitteista ja edellytyksistä onnistuneen strategian toteuttamiseksi. Lisäksi keskustelemme kilpailijoista sekä kilpailueduista, markkina-asemasta sekä hinnoitteluvoimasta. ESG-tekijöillä on jatkuvasti kasvava painoarvo tapaamisissa, mikä on erittäin myönteistä. Fokus on usein liiketoiminnan ympäristövaikutuksissa mutta myös sosiaalisen vastuun ja hallintotavan painoarvo kasvaa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja yritysten omat vastuullisuustavoitteet luovat usein kehykset keskusteluille.

Omistajaohjauksen periaatteet

FONDITAN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET
Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallitus vahvistaa äänioikeuksien käyttöä koskevat periaatteet, jotka koskevat kaikkia rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Periaatteet arvioidaan ja hyväksytään vuosittain.

• OMISTAJAOHJAUS
Fonditalla on ensisijainen velvollisuus valvoa rahastojen ja osuudenomistajien etua. Tämä tarkoittaa pyrkimystä rahaston arvonnousuun sijoitusstrategian ja riskitason rajoissa. Vaikka Fonditan hallinnoimat rahastot ovat aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, voi Fondita omistajaohjauksen kautta vaikuttaa yhtiöiden päätöksentekoon.

Omistajaohjaus tähtää rahastoissa olevien omistusten arvonnousuun pitkällä tähtäimellä. Fondita edellyttää, että yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hallintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia seuraamalla. Näiden ohella sekä ympäristö- että yhteiskuntavastuu ovat painoarvoltaan merkittäviä asioita. Fondita voi ajaa parannusta ja yrittää vaikuttaa yhtiöön tai sen johtoon, jos käy ilmi, että jonkin yhtiön kohdalla ilmenee puutteita yllä mainittujen asioiden osalta. Tällaisissa tapauksissa yhteistoiminta muiden omistajien kanssa saattaa olla oikea tapa toimia. Fondita voi vaikuttamisen sijaan päättää luopua omistuksestaan kyseisessä yhtiössä, jos osuudenomistajien etu kokonaisarvion mukaan puoltaa sitä.

• MERKITTÄVIEN YHTIÖTAPAHTUMIEN SEURANTA
Salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti kohdeyrityksiä ja niihin kohdistuvia yritystapahtumia, kuten uutisia ja pörssitiedotteita sekä esimerkiksi osinkojen irtoamisia, osakeanteja, fuusioita ja yhtiökokouksia.

• YHTIÖKOKOUKSET
Fondita pyrkii osallistumaan yhtiökokouksiin silloin kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä edellyttää. Tarvittaessa Fondita voi osallistua asiamiehen välityksellä (proxy). Fondita vastaa siitä, että äänioikeuksia käytetään rahaston strategian mukaisella tavalla. Jokainen rahasto äänestää yksittäin yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksissa Fondita keskittyy ensisijaisesti niihin kysymyksiin, jotka koskevat osuudenomistajien edun varmistamista. Näitä aiheita ovat esimerkiksi:

 • yhtiön pääomarakenne
 • palkitsemisperiaatteet
 • hallituksen nimitys ja kokoonpano
 • ESG-asiat
 • vaikutusmahdollisuuksien läpinäkyvyys ja nimitysprosessit

ETURISTIRIIDAT
Jos Fonditan hallinnoimien rahastojen edut poikkeavat toisistaan, äänioikeuksia käytetään kunkin yksittäisen rahaston edun mukaisella tavalla.

ESG-komitea

Fonditan tavoitteena on jatkuva kehitystyö vastuullisen sijoittamisen saralla. Salkunhoitajat yhdessä ESG-analyytikon kanssa vastaavat päivittäisessä työssään vastuullisuusnäkökulmien huomioimisesta ja seuraavat regulaatiovaatimuksia ja vastuullisuuteen liittyvää uutisvirtaa.

Vastuullisen sijoittamisen kehitystyö on jatkuva prosessi. Muuttuvat regulaatio- ja raportointivaatimukset vaativat valppautta ja ajantasaista tietoa. Samanaikaisesti fokus kestävyyteen ja vastuullisuuteen on kasvanut valtavasti maailmanlaajuisesti, mikä mielestämme vaatii yhä laaja-alaisempaa asiantuntemusta. Yrityksissä voi realisoitua jokin kestävyysriski, joka vaatii laajempaa tarkastelua.

Tästä syystä Fondita perusti vuoden 2021 lopulla ESG-komitean. Komitean tavoitteena on kokoontua säännöllisesti ja kehittää Fonditan vastuullista sijoittamista, huolehtia regulaation vaativan raportointitason ylläpitämisestä, ennakoida kestävän kehityksen trendejä ja muutoksia sekä tarpeen vaatiessa keskustella normirikkomuksista tai muista yrityskohtaisista ESG-asioista. Komitea raportoi toiminnastaan Fondita-rahastoyhtiön hallitukselle.

Komiteassa toimii salkunhoidon ja myynnin edustajia, ESG-analyytikkomme sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Komitean ulkopuolisen jäsenen rooli on toimia sparraajana ja asiantuntevana keskustelukumppanina.

Fonditalle oli tärkeää saada oman alansa ulkopuolista, korkeatasoista asiantuntemusta, ja kutsuimme KTT Hanna Silvolan yhteistyöhön kanssamme. Hannalla on laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen osaamista. Hän toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Silvola on opettanut London School of Economicsissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa.

”Rahoitusmarkkinat ovat vihreässä murroksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yliopistojen ja finanssisektorin yhteistyö on tärkeää, koska vastuullinen sijoittaminen ja siihen liittyvä regulaatio kehittyy valtavan nopeasti. Fonditan ESG-komitean ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä voin tuoda vastuulliseen sijoittamiseen havaintoja tieteen maailmasta.”

Fonditalla on myös ilo ilmoittaa, että David Seekell, PhD, on nimitetty ESG-komiteaan vuonna 2023. David tuo mukanaan asiantuntemusta kestävästä sijoittamisesta ja ympäristötieteistä, mikä on arvokas lisäys komitealle.

David toimii tällä hetkellä Tukholmassa sijaitsevan Atle Investment Servicesin kestävän sijoittamisen johtajana. Hän on taustaltaan ympäristötieteilijä, ja hän toimi aiemmin Uumajan yliopiston ekologian dosenttina ja johtavana tutkijana Abiskon ilmastovaikutusten tutkimuskeskuksessa Ruotsissa. Tieteellisissä tutkimuksissa David keskittyi ekosysteemien käännekohtiin ja vesivaroihin, kun taas hänen rahoitustyönsä kohdistuu kestävään kehitykseen ja ruotsalaisiin osakkeisiin.

”Fonditan sitoutuminen kestävään kehitykseen tulee ratkaisevaan aikaan, jolloin köyhyyden ja ilmastonmuutoksen kaltaiset maailmanlaajuiset haasteet vaativat nopeita toimia”, David kommentoi. ”Ympäristötieteilijänä olen vaikuttunut Fonditan kunnianhimosta laajentaa kestävyystarjontaansa, mikä osoittaa yhtiön sitoutumista avoimuuteen ja asiakkaisiinsa. Olen varma, että näkökulmani täydentää ESG-komitean nykyistä asiantuntemusta ja myötävaikuttaa taloudelliseen tuottoon sekä myönteiseen yhteiskunnalliseen muutokseen.”

Ottamalla mukaan Davidin syvällisen tietämyksen ympäristötieteistä ja kestävästä sijoittamisesta Fondita pyrkii edelleen vahvistamaan ESG-painotteista sijoitusstrategiaansa. Tämä nimitys vahvistaa Fonditan sitoutumista kestävyyskysymysten käsittelyyn ja taloudellisten tavoitteiden ja myönteisten sosiaalisten ja ympäristövaikutusten yhteensovittamiseen.

Fondita’s ESG committee charter löytyy tästä. Siinä on kuvattu miten komitea operoi.

ESG-komitean jäsenet vuonna 2023
Marcus Björkstén – salkunhoitaja
Janna Haahtela – salkunhoitaja
Erik Wikström – ESG-asiantuntija
Fredrik von Knorring – myynnin johtaja
Hanna Silvola – riippumaton ulkopuolinen asiantuntija
David Seekell – riippumaton ulkopuolinen asiantuntija

Sijoittaja-aloitteet ja yhteistyöorganisaatiot

Vastuullisen sijoittamisen voima korostuu, kun ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tärkeitä tekijöitä ajaa laaja sijoittajayhteisö samanaikaisesti. Aktiivinen rooli niin omistajina yritystapaamisissa kuin vastuullisuuden puolestapuhujina yhteiskunnassa yleisesti on meille tärkeää.

Tämän takia myös Fondita on aktiivisesti mukana tekemässä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja haluaa omalta osaltaan edesauttaa kestävän kehityksen toteuttamista. Olemme sitoutuneet noudattamaan sijoitustoiminnassamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita vuodesta 2010, ja sen myötä raportoimme toiminnastamme vuosittain UN PRI organisaatiolle.

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajina

 • Sitoudumme liittämään ESG-tekijät osaksi sijoitusprosessiamme
 • Sitoudumme toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihimme
 • Sitoudumme edistämään sijoituskohteiden asianmukaista ESG-raportointia
 • Sitoudumme edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
 • Sitoudumme edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
 • Sitoudumme raportoimaan toimistamme ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Fondita on myös Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum- sekä Swesif – Sweden’s Sustainable Investment Forum -yhdistysten jäsen. Yhdistysten tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista ja toimia verkostoitumispaikkana ja väylänä tiedon hankkimiselle.

Fondita on 2022 liittynyt CDP:n ilmasto-, vesi- ja metsäohjelmien tukijaksi. Liittymällä tämän voittoa tavoittelemattoman järjestön työn tukijaksi voimme sijoittaja-aloitteiden kautta vaikuttaa siihen, että yhä useampi yritys ja kaupunki raportoi ympäristövaikutuksistaan. Osallistuimme 2023 CDP:n kampanjaan, lue lisää aiheesta tästä.

Koska emme sijoitustoiminnassamme hyväksy normien rikkojia haluamme myös oman toimintamme osalta sitoutua samoihin periaatteisiin ja arvoihin.

Vuonna 2021 allekirjoitimme myös Net Zero Asset Managers Iniative -aloitteen. Tämän myötä sitoudumme saattamaan sijoitusomaisuutemme nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Lisätietoja Net Zero Asset Management Iniative aloitteesta löydät sivulta https://www.netzeroassetmanagers.org/

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online