Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

SFDR-asetus (SFDR) määrittelee pääasiallisen haitallisen kestävyysvaikutuksen (Principle Adverse Impact, PAI) ”negatiiviseksi, aineelliseksi tai todennäköisesti aineelliseksi vaikutukseksi ESG-tekijöihin, jotka aiheutuvat, yhdistyvät tai liittyvät Fonditan tekemiin sijoituspäätöksiin ja neuvoihin”.

Rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja taloudellisten neuvonantajien tulee ottaa huomioon 18 pakollista indikaattoria (taulukko 1), jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, veteen, jätteeseen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ne koskevat yrityksiä, valtioita ja ylikansallisia yhtiöitä sekä kiinteistöomaisuutta. Näiden 18 pakollisen indikaattorin lisäksi on määritelty myös 22 ilmastoon ja ympäristöön liittyvää indikaattoria sekä 24 indikaattoria, jotka liittyvät sosiaalisiin näkökohtiin ja työntekijöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä korruption ja lahjonnan vastaisiin toimiin. Raportoinnin ja integroinnin määrittelee rahoitusyhteisön investointien olennaisuus ja tiedon saatavuus. 9. artiklan mukaiseen rahastoon tehtyjen sijoitusten on täytettävä SFDR-asetuksen vastuullisen investoinnin määritelmä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että rahaston sijoitukset ”eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa” millekään muille vastuullisille sijoituksille asetetuille kestävyystavoitteille. Siksi kaikkien 9. artiklan mukaisten rahoitustuotteiden on raportoitava sekä pakolliset että vapaaehtoiset PAI-indikaattorit. Pakollisia indikaattoreita on 18 ja vapaaehtoisia indikaattoreita 46, joista on valittava vähintään kaksi.

Fondita ottaa huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Ennen sijoitusta arvioimme yritykseen liittyvät ESG-riskit. Jos koemme riskin suuremmaksi, se vaikuttaa yrityksen tuottovaatimukseen. Arviointi perustuu tietokantojemme ESG-riskimittareihin. Myös oma arviomme vaikuttaa päätökseen. Arviomme perustuu yrityksen historiaan, toimialaan, kolmansien osapuolien analyysiin ja keskusteluun yrityksen kanssa. Luomme kokonaiskuvan yrityksen ESG-riskistä. Pienyhtiöissä emme pääse käsiksi tietokantojen tietoihin samassa määrin, jolloin muodostamme kokonaiskuvan pääosin johdon kanssa käytyjen keskustelujen ja oman ESG-analyysimme pohjalta.

Arvioidaksemme mahdollisia pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia investoinneissamme kiinnitämme erityistä huomiota toimialaan, johon omistusosuus kuuluu, tuotannon maantieteelliseen sijaintiin ja siihen, mitä yritys tuottaa. Tietyillä toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla on yksinkertaisesti suurempi ESG-riski. Käytämme arvioissamme myös tiettyjä laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, jotka koskevat yrityksen johtoa ja ESG-asioiden priorisointia. Lisäksi seuraamme yrityksen CO2-päästöjä koskevaa tietoa ja niiden pyrkimyksiä vähentää päästöjä. Selvitämme myös johdon lähestymistapaa ESG:hen heidän kanssaan järjestämissämme tapaamisissa.

Pyrimme muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan hallussamme olevan tiedon pohjalta ja minimoimaan ESG:hen liittyvät riskit sijoituksissamme. Vältämme yrityksiä, joissa pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten riskit ovat mielestämme hyvin korkeat.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online