Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)

EU:n uusi kestävän rahoituksen asetus astui voimaan 10.3.2021. Tiedonantoasetusta yksityiskohtaisesti täydentävät ns. 2-tason RTS-säännökset astuvat voimaan vuoden 2023 alussa. Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden vastuullisuustoimien läpinäkyvyyttä ja ehkäistä viherpesua finanssimarkkinoilla. Asetuksen mukaan rahoitusmarkkinoilla toimivilla on velvollisuus raportoida, miten ESG-riskit on integroitu ja pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset huomioitu sijoitusprosessissa. Toimijoiden on myös raportoitava vastuullisuusparametrejä rahoitustuotteidensa osalta. EU-sääntely vaikuttaa ensisijaisesti rahoitusmarkkinoiden toimijoihin ja taloudellisiin neuvonantajiin. Asetus asettaa tiettyjä vaatimuksia sekä yritys- että tuotetasolle.

Tuotetaso
SFDR:n mukaan rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja taloudellisten neuvonantajien on julkaistava vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät tuotetiedot niin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvien tuotteiden kuin muiden kuin ESG-tuotteiden osalta. Asetus velvoittaa toimijat luokittelemaan tarjoamansa tuotteet tai niihin liittyvät ohjeet johonkin seuraavista kolmesta luokasta, joita ovat artiklat: 6, 8 ja 9.

Näiden kolmen luokituksen määritelmät ovat seuraavat:

Artikla 6 (harmaa): Rahoitustuotteet, jotka eivät huomio kestävyystekijöitä sijoitusprosessissa.

Artikla 8 (vaaleanvihreä): Rahoitustuotteet, jotka edistävät kestävyystekijöitä sijoitusprosessissa. Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja lisäksi rahaston kohdeyhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa.

Artikla 9 (tummanvihreä): Rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on vastuullisten ja kestävien sijoitusten tekeminen. Tämä tarkoittaa, että investointi kohdistuu taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristö- tai sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista ja noudattaa ”ei merkittävää haittaa (Do No Significant Harm, DNSH)” -periaatetta. Lisäksi edellytetään, että kyseisen tuotteen sijoitustavoite on hyvän hallintotavan mukainen.

SFDR-luokitus: artikla 8, vaaleanvihreä

Rahasto edistää muun muassa ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä kestävyystekijöitä. Osana rahaston sijoituspäätösprosessia huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvät asiat ja niihin liittyvät riskit. Rahastot edellyttävät myös hyvää hallintotapaa omistamissaan yhtiöissä. Fonditan ESG-riskin määritelmä on E (ympäristö)-, S (sosiaalinen vastuu)- tai G (hallintotapa)-tapahtuma, joka on niin vakava, että sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus osakkeen hintaan. Jotta rahastoissamme oltaisiin tietoisia näistä riskeistä, sisällytämme tämän näkökulman sijoituspäätöksiimme. Rahastoissa sovelletaan ”poissulkeminen/suosiminen”-periaatetta, mikä tarkoittaa, että salkunhoitajat valitsevat ja poissulkevat järjestelmällisesti yrityksiä, joiden toiminta ei ole rahaston sijoitusstrategian ja vastuullisuustavoitteen mukaista. Lisäksi rahasto sulkee pois tietyt kiistanalaiset toimialat ja yritykset, jotka rikkovat YK:n Global Compact -periaatteita. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-tiimi ja salkunhoitajat yhdessä. Rahastoilla ei ole virallista vertailuindeksiä.

SFDR-luokitus: artikla 9, tummanvihreä

Fondita Sustainable Europe -rahaston tavoitteena on vastuullinen ja kestävien sijoitusten tekeminen. Vastuullisuus näkökulmasta saavutamme rahaston tavoitteen valvomalla sijoitusprosessia ja etsimällä toiminnallaan ympäristöön myönteisesti vaikuttavia yrityksiä. Nämä yritykset mahdollistavat globaalien tavoitteidemme saavuttamisen: hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja luonnonvarojen käytön tehostamisen. Rahastomme tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, joiden avulla voimme vähentää CO2-päästöjämme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tarkastelemme pääasiassa sitä, mitä yritys tuottaa, mutta myös sen hiilijalanjälkeä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. Rahaston sijoituspäätösprosessissa huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät asiat ja niihin liittyvät riskit. Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä ja riskejä. Rahasto edellyttää myös hyvää hallintotapaa.

Fonditan ESG-riskin määritelmä on E (ympäristö)-, S (sosiaalinen vastuu)- tai G (hallintotapa)-tapahtuma, joka on niin vakava, että sillä on merkittävä negatiivinen vaikutus osakkeen hintaan. Jotta rahastoissamme oltaisiin tietoisia näistä riskeistä, sisällytämme tämän näkökulman sijoituspäätöksiimme. Rahastoissa sovelletaan ”poissulkeminen/suosiminen”-periaatetta, mikä tarkoittaa, että salkunhoitajat valitsevat ja poissulkevat järjestelmällisesti yrityksiä, joiden toiminta ei ole rahaston sijoitusstrategian ja vastuullisuustavoitteen mukaista. Lisäksi rahasto sulkee pois tietyt kiistanalaiset toimialat ja yritykset, jotka rikkovat YK:n Global Compact -periaatteita. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-tiimi ja salkunhoitajat yhdessä. Rahastoilla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online