Sijoita kanssamme vastuullisesti ja kestävästi!

Sijoitusfilosofiamme ja vastuullisen sijoittamisen lähestymistapamme ovat yhtenäisiä voidaksemme tarjota rahastoja, jotka menestyvät nyt ja tulevaisuudessa.

< Vastuullinen sijoittaminen

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)

EU:n uusi kestävän rahoituksen asetus astui voimaan 10.3.2021. Tiedonantoasetusta yksityiskohtaisesti täydentävät ns. 2-tason RTS-säännökset astuvat voimaan vuoden 2023 alussa. Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) tavoitteena on lisätä rahoitusmarkkinoiden vastuullisuustoimien läpinäkyvyyttä ja ehkäistä viherpesua finanssimarkkinoilla. Asetuksen mukaan rahoitusmarkkinoilla toimivilla on velvollisuus raportoida, miten ESG-riskit on integroitu ja pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset huomioitu sijoitusprosessissa. Toimijoiden on myös raportoitava vastuullisuusparametrejä rahoitustuotteidensa osalta. EU-sääntely vaikuttaa ensisijaisesti rahoitusmarkkinoiden toimijoihin ja taloudellisiin neuvonantajiin. Asetus asettaa tiettyjä vaatimuksia sekä yritys- että tuotetasolle.

Tuotetaso
SFDR:n mukaan rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja taloudellisten neuvonantajien on julkaistava vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät tuotetiedot niin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvien tuotteiden kuin muiden kuin ESG-tuotteiden osalta. Asetus velvoittaa toimijat luokittelemaan tarjoamansa tuotteet tai niihin liittyvät ohjeet johonkin seuraavista kolmesta luokasta, joita ovat artiklat: 6, 8 ja 9.

Näiden kolmen luokituksen määritelmät ovat seuraavat:

Artikla 6 (harmaa): Rahoitustuotteet, jotka eivät huomio kestävyystekijöitä sijoitusprosessissa.

Artikla 8 (vaaleanvihreä): Rahoitustuotteet, jotka edistävät kestävyystekijöitä sijoitusprosessissa. Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja lisäksi rahaston kohdeyhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa.

Artikla 9 (tummanvihreä): Rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on vastuullisten ja kestävien sijoitusten tekeminen. Tämä tarkoittaa, että investointi kohdistuu taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristö- tai sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista ja noudattaa ”ei merkittävää haittaa (Do No Significant Harm, DNSH)” -periaatetta. Lisäksi edellytetään, että kyseisen tuotteen sijoitustavoite on hyvän hallintotavan mukainen.

SFDR-luokitus: artikla 8, vaaleanvihreä

Rahastot edistävät muun muassa ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia näkökohtia. Rahastojen sijoitusprosessiin sisältyy ESG-kysymysten huomioiminen sijoituspäätöksissä. Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset sekä niihin liittyvät riskit. Rahastot sijoittavat yrityksiin, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa. Kestävyysriskit ovat SFDR-asetuksen (2 artiklan) määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voisi olla kielteinen aineellinen tai mahdollisesti huomattava kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Sijoituskohteen ESG-analyysin yhteydessä salkunhoitaja ja ESG-ryhmä määrittävät jokaisen sijoituskohteen kestävyysriskit ja niiden toteutumisen todennäköisyyden sekä vaikutusten laajuuden. Kaikista mahdollisista sijoituskohteista tehdään sekä ESG-analyysi että yritysanalyysi. Osana sijoitusprosessia arvioimme jatkuvasti omistusten kestävyysriskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja laajuutta.  Kaikki toteutuvat kestävyysriskit voivat vaikuttaa kielteisesti omistuksen ja siten rahastojen tuottoon. Seuraamme näitä riskejä jatkuvasti, ja arviomme perusteella se voi vaikuttaa sijoituspäätöksiimme. Mielestämme suurimmat kestävyysriskit, jotka voivat vaikuttaa rahastojen sijoitusten arvoon, liittyvät ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Hallitsemme näitä riskejä sulkemalla pois tietyt kyseenalaiset toimialat ja tekemällä perusteellisen kestävyysriskien arvioinnin aloista, joihin sijoitamme. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-ryhmä ja rahastonhoitaja yhdessä. Rahastoilla ei ole virallista vertailuindeksiä.

SFDR-luokitus: artikla 9, tummanvihreä Fondita Healthcare

Tällä maailmanlaajuisella terveydenhuoltoon sijoittavalla rahastolla on sosiaalisesti kestävä sijoitustavoite. Rahaston sijoituskohteet tukevat useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Ensisijainen tavoite rahastossa on parantaa terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3) ja sukupuolten tasa-arvoa (SDG 5). Rahasto sijoitustavoitteena on yritykset, jotka huolehtivat nykyisistä ja tyydyttämättömistä lääketieteellisistä tarpeista ja parantavat lääkkeiden ja sairaanhoidon saatavuutta maailmanlaajuisesti. Yritykset voivat toimia lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden sekä diagnostiikka- ja terveydenhuoltopalvelujen innovaation, tuotannon ja jakelun toimialalla. Toiminnallisesti yritykset toimivat sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisesti. Rahasto korostaa sosiaalista kestävyystavoitetta, jolla pyritään parantamaan lääkkeiden saatavuutta, ja sisäistä sosiaalista tavoitetta, jolla pyritään parantamaan monimuotoisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa. Ympäristötavoitteen tavoitteena on CO2-neutraalius. Yritykset, joihin sijoitamme, eivät toimi aloilla, jotka ovat Fonditan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan kestämättömiä. Niiden toiminta on YK:n Global Compact -kriteerien ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevien suuntaviivojen mukaista, ja ne noudattavat hyvää hallintotapaa. Rahasto ei myöskään hyväksy ”ei merkittävää haittaa” -periatteen (EU:n taksonomia) rikkomista.

Kaikki sijoitukset täyttävät SFDR-asetuksen 2 artiklan mukaiset kestävien sijoitusten vaatimukset. Sijoitukset eivät myöskään aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristö- tai sosiaalisille tavoitteille.

Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset sekä niihin liittyvät riskit. Kestävyysriskit ovat SFDR-asetuksen (2 artiklan) määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voisi olla kielteinen aineellinen tai mahdollisesti huomattava kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tässä otetaan huomioon myös se, kuinka voimakkaasti yritys altistuu ilmastonmuutoksen vaikutuksille maantieteellisen sijaintinsa sekä yleisesti toimintansa perusteella. Sijoituskohteen ESG-analyysin yhteydessä salkunhoitaja ja ESG-ryhmä määrittävät jokaisen sijoituskohteen kestävyysriskit ja niiden toteutumisen todennäköisyyden sekä vaikutusten laajuuden. Kaikista mahdollisista sijoituskohteista tehdään sekä ESG-analyysi että yritysanalyysi. Osana sijoitusprosessia arvioimme jatkuvasti omistusten kestävyysriskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja laajuutta.  Kaikki toteutuvat kestävyysriskit voivat vaikuttaa kielteisesti omistuksen ja siten rahaston tuottoon. Seuraamme näitä riskejä jatkuvasti, ja arviomme perusteella se voi vaikuttaa sijoituspäätöksiimme. Mielestämme suurimmat kestävyysriskit, jotka voivat vaikuttaa rahaston sijoitusten arvoon, liittyvät ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Hallitsemme näitä riskejä sulkemalla pois tietyt kiistanalaiset alat ja tekemällä perusteellisen kestävyysriskien arvioinnin niistä aloista, joihin sijoitamme. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-ryhmä ja rahastonhoitaja yhdessä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

SFDR-luokitus: artikla 9, tummanvihreä Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe -rahaston tavoitteena ovat kestävät sijoitukset. Tavoite saavutetaan ensisijaisesti rahaston strategialla sijoittaa vain yrityksiin, joiden tuotteiden tai palveluiden kautta on mahdollista vähentää CO2-päästöjä SFDR-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja/tai tehokkaammalla luonnonvarojen käytöllä. Rahasto keskittyy näihin kahteen alueeseen. Rahasto sulkee lisäksi pois kaikki yritykset, jotka toimivat fossiilisten energianlähteiden alalla. Omistuksen omia päästöjä (Scope 1 ja 2) valvotaan säännöllisesti, ja omistuksella on oltava selkeä strategia päästöjen vähentämiseksi. Edellytämme myös niiden yritysten, joihin rahasto sijoittaa, toimivan vastuullisesti suhteessa omaan ympäristövaikutukseensa sekä kantavan yhteiskuntavastuunsa. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa.

Kaikki sijoitukset täyttävät SFDR-asetuksen 2 artiklan mukaiset kestävien sijoitusten vaatimukset. Sijoitukset eivät myöskään aiheuta merkittävää haittaa muille ympäristö- tai sosiaalisille tavoitteille.

Sijoituspäätöksissä huomioidaan ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset sekä niihin liittyvät riskit. Kestävyysriskit ovat SFDR-asetuksen (2 artiklan) määritelmän mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyviä tapahtumia tai olosuhteita, joilla toteutuessaan voisi olla kielteinen aineellinen tai mahdollisesti huomattava kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon. Tässä otetaan huomioon myös se, kuinka voimakkaasti yritys altistuu ilmastonmuutoksen vaikutuksille maantieteellisen sijaintinsa sekä yleisesti toimintansa perusteella. Sijoituskohteen ESG-analyysin yhteydessä salkunhoitaja ja ESG-ryhmä määrittävät jokaisen sijoituskohteen kestävyysriskit ja niiden toteutumisen todennäköisyyden sekä vaikutusten laajuuden. Kaikista mahdollisista sijoituskohteista tehdään sekä ESG-analyysi että yritysanalyysi. Osana sijoitusprosessia arvioimme jatkuvasti omistusten kestävyysriskejä sekä niiden todennäköisyyttä ja laajuutta.  Kaikki toteutuvat kestävyysriskit voivat vaikuttaa kielteisesti omistuksen ja siten rahaston tuottoon. Seuraamme näitä riskejä jatkuvasti, ja arviomme perusteella se voi vaikuttaa sijoituspäätöksiimme. Mielestämme suurimmat kestävyysriskit, jotka voivat vaikuttaa rahaston sijoitusten arvoon, liittyvät ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Hallitsemme näitä riskejä sulkemalla pois tietyt kiistanaliset alat ja tekemällä perusteellisen kestävyysriskien arvioinnin niistä aloista, joihin sijoitamme. Yritysten ESG-analyysin tekevät ESG-ryhmä ja rahastonhoitaja yhdessä. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online