Omistajaohjauksen periaatteet

FONDITAN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Fondita Rahastoyhtiö Oy:n hallitus vahvistaa äänioikeuksien käyttöä koskevat periaatteet, jotka koskevat kaikkia rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Periaatteet arvioidaan ja hyväksytään vuosittain.

OMISTAJAOHJAUS

Fonditalla on ensisijainen velvollisuus valvoa rahastojen ja osuudenomistajien etua. Tämä tarkoittaa pyrkimystä rahaston arvonnousuun sijoitusstrategian ja riskitason rajoissa. Vaikka Fonditan hallinnoimat rahastot ovat aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, voi Fondita omistajaohjauksen kautta vaikuttaa yhtiöiden päätöksentekoon.

Omistajaohjaus tähtää rahastoissa olevien omistusten arvonnousuun pitkällä tähtäimellä. Fondita edellyttää, että yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hallintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia seuraamalla. Näiden ohella sekä ympäristö- että yhteiskuntavastuu ovat painoarvoltaan merkittäviä asioita. Fondita voi ajaa parannusta ja yrittää vaikuttaa yhtiöön tai sen johtoon, jos käy ilmi, että jonkin yhtiön kohdalla ilmenee puutteita yllä mainittujen asioiden osalta. Tällaisissa tapauksissa yhteistoiminta muiden omistajien kanssa saattaa olla oikea tapa toimia. Fondita voi vaikuttamisen sijaan päättää luopua omistuksestaan kyseisessä yhtiössä, jos osuudenomistajien etu kokonaisarvion mukaan puoltaa sitä.

MERKITTÄVIEN YHTIÖTAPAHTUMIEN SEURANTA

Salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti kohdeyrityksiä ja niihin kohdistuvia yritystapahtumia, kuten uutisia ja pörssitiedotteita sekä esimerkiksi osinkojen irtoamisia, osakeanteja, fuusioita ja yhtiökokouksia.

YHTIÖKOKOUKSET

Fondita pyrkii osallistumaan yhtiökokouksiin silloin kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä edellyttää. Tarvittaessa Fondita voi osallistua asiamiehen välityksellä (proxy). Fondita vastaa siitä, että äänioikeuksia käytetään rahaston strategian mukaisella tavalla. Jokainen rahasto äänestää yksittäin yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksissa Fondita keskittyy ensisijaisesti niihin kysymyksiin, jotka koskevat osuudenomistajien edun varmistamista. Näitä aiheita ovat esimerkiksi:

  • yhtiön pääomarakenne
  • palkitsemisperiaatteet
  • hallituksen nimitys ja kokoonpano
  • ESG-asiat
  • vaikutusmahdollisuuksien läpinäkyvyys ja nimitysprosessit
ETURISTIRIIDAT

Jos Fonditan hallinnoimien rahastojen edut poikkeavat toisistaan, äänioikeuksia käytetään kunkin yksittäisen rahaston edun mukaisella tavalla.

Tämä sivu on päivitetty viimeksi 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online