Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Klimatneutrala fonder

Ett av våra viktigaste hållbarhetsmål är att motverka klimatförändring. Redan idag är våra fonders co2-fotspår 65 % lägre än jämförelsemarknadernas men vi strävar till koldioxidneutralitet. I slutet av 2021 skrev Fondita under det internationella Net Zero Asset Managers Initiative-initiativet och i enlighet med det kommer Fonditas aktiefonder att vara koldioxidneutrala senast år 2050.

Under år 2022 kommer vi att fastställa ett delmål för år 2030 samt lägga upp strategin för nettonollutsläpp av växthusgaser för alla investeringstillgångar till 2050. Vi kommer även att rapportera om utvecklingen på årlig basis som en del av vår PRI-rapportering och om framstegen i vår Årsrapport för Ansvarsfulla Investeringar, vilket kommer att öka både transparens och trovärdighet.

Våra fonder har redan idag ett koldioxidavtryck som ligger långt under jämförelsemarkadens. Detta beror delvis på vår investeringsfilosofi, som bland annat utesluter fossila bränsleproducenter, undviker kapitalintensiva sektorer och i stället föredrar företag med miljö- och klimatsmarta lösningar. Andra megatrender som spelar en stor roll i våra fonder är hälsa och välmående samt digitalisering och teknologisk utveckling.

Klimatförändringen medför allt större ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Vetenskapsbaserade bevis tyder på att det inte räcker att bromsa den nuvarande utvecklingen, utan det krävs betydande politisk vilja och förändring för att vända trenden, särskilt när det gäller effektivare användning av naturresurser. Kapitalförvaltare ansvarar för förvaltningen av stora investeringstillgångar. Hur dessa tillgångar förvaltas och kanaliseras kommer att vara avgörande i den globala kampen att nå målet om nettonollutsläpp år 2050 eller till och med tidigare.

Fondita vill kontribuera till förändringen. Vi beaktar fysiska och övergångsrelaterade klimatrisker i våra ESG-bedömningar. Vi strävar efter att kartlägga hur företag utnyttjar möjligheter och hanterar risker relaterade till klimatförändringar. För oss är det viktigt att alla våra innehav i alla fonder har ett mål för koldioxidminskning eller arbetar mot att sätta ett mål. Som undertecknare av initiativet Net Zero Asset Managers strävar vi efter koldioxidneutralitet i alla fonder.

Nettonollutsläpp för alla investeringstillgångar är ett mål som kräver arbete, tror vi att viljan att stoppa klimatförändring är så stark för företagen vi äger att målet kan nås tillsammans. Genom att ansluta oss till detta investerarinitiativ kan vi tillsammans med kapitalförvaltningsindustrin bidra till att uppnå nettonollutsläpp. I våra påverkningsdiskussioner för 2022 har vi valt som ett huvudtema att klargöra hur bolagets strategi för nettonollutsläpp ser ut samt vilka strategiska steg som ska tas för att målet ska nås.

Initiativet Net Zero Asset Managers Initiative lanserades i december 2020. Initiativet syftar till att uppmuntra kapitalförvaltare att sätta upp ett mål om nettonollutsläpp till 2050 och att investera i enlighet med detta för att uppnå Parisavtalets mål om en maximal temperaturökning på 1,5 °C. I slutet av 2021 hade totalt 220 kapitalförvaltare med 57 biljoner USD i förvaltat kapital förbundit sig till initiativet. Initiativet grundades av sex organisationer inom ansvarsfulla investeringar: Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) samt Principles for Responsible Investment (PRI).

För mer information: www.netzeroassetmanagers.org.

Miljöcertifikat

Våra fonders miljöcertifikat
Miljöcertifikat för placeringsfonder ger investerarna garantier för att vissa kriterier uppfylls när det gäller hur miljöfaktorer integreras i fondens investeringsprocess och innehav. År 2020 beslöt vi att de fonder som har ett tydligt miljöfokus skulle ansöka om de miljöcertifikat som vi ansåg mest relevanta, nämligen nordiska Svanenmärket och österrikiska Ecolabel.

Svanenmärket är det mest välkända och trovärdiga certifikatet inom Norden, medan Austrian Ecolabel är allmänt erkänt i Centraleuropa. Fondita Sustainable Europe erhöll båda certifikaten under senare delen av 2020 och Fondita 2000+ erhöll Austrian Ecolabel under samma tid.

Vi är mycket stolta över att ha erhållit dessa certifikat och är något förvånade över att andra fonder som säger sig ha ett miljöfokus inte har beslutat att ansöka. Dessa certifikat är effektiva verktyg för att eliminera ”green washing” inom fondbranschen. Genom certifikatet kan investeraren vara säker på att fonden gör exakt vad den påstår ur ett hållbarhetsperspektiv. Certifikatets utfärdare kontrollerar certifikathållarna och den kravbelagda fullständiga öppenheten säkerställer denna process.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online