Du kan fondspara på flera sätt!

Välj rätt fond och sätt i gång!
Köp fonder

Investera klokt

Med tre enkla steg blir du fondsparare direkt hos oss.

För vem?
Både privatpersoner, företag, organisationer och stiftelser kan köpa (teckna) andelar i Fonditas fonder.

Steg 1

Bekanta dig med våra fonder!
Vi erbjuder åtta olika aktiefonder som placerar sina medel i börslistade bolag. Första steget är att välja vilken fond du vill investera i. Alla fonder har egna strategier, faktablad, fondprospekt och stadgar som du har möjlighet att ta del av före du gör ditt val. Här kan du också ta del av skillnaden mellan A- och B-andelar.

Steg 2

Kundidentifiering
Enligt lagen och för din säkerhet, har vi en skyldighet att identifiera våra kunder.

Steg 3

Gör din transaktion
Bli kund direkt hos oss eller via din plattform om du redan fondsparar på annat håll!
Våra samarbetspartner

Gör en transaktion på önskad summa till fondens teckningskonto. Teckningskontona för fonderna hittar du listade här.

Som privatperson behöver du ange namn och personbeteckning i meddelandefältet vid betalningen. Som mottagare anger du fondens namn.

Om du representerar ett företag eller en institution behöver du ange bolagets namn, organisationsnummer (FO-nummer) och om A- eller B-andelar ska tecknas.

Teckningar som vi tagit emot före kl. 14.30 (finsk tid) verkställs samma dag. Fondbolaget har rätt att förkasta teckning eller teckningsuppdrag ifall vi inte fått tillräckliga uppgifter för kundkännedom. Teckningsnotan skickas till den adress som har uppgetts i kundinformationsblanketten.

Fondsparar du redan på annat håll?

Du kan lätt och behändigt börja fondspara i våra fonder genom en samarbetspartner.

Ge dig till känna!

Genom att fylla i kundinformationsblanketten och godkänna den med dina personliga bankkoder från en bank registrerad i Finland kan du styrka din identitet.

Blanketter för minderåriga, barn under 18 år, kan inte godkännas elektroniskt av vårdnadshavare via tjänsten, utan pdf-blanketten måste skrivas ut och undertecknas för hand av samtliga vårdnadshavare.

Vill du placera åt nästa generation?
Här kan du läsa mer om hur du går till väga om du vill placera i fonder för dina barn eller barnbarn.

Observera att då blanketten fylls i för företag bör någon med firmateckningsrätt godkänna blanketten med sina personliga bankkoder. Notera även att vissa företag kan ha regler som förutsätter att två firmatecknare undertecknar blanketten.

Val av blankett för kundinformation:

En person med firmateckningsrätt bör godkänna blanketten med sina personliga bankkoder.

Signeringstjänsten upprätthålls av Signom Oy.

Kundblanketter (pdf):
Vi rekommenderar att du använder dig av den elektroniska blanketten ovan, men om du inte har personliga bankkoder eller om kunden är minderårig kan du fylla i pdf-kundblanketten nedan.
Kundblankett för privatperson
Kundblankett för företag och samfund

Befintlig kund

Roligt att ha dig med på resan!

Dags att investera mera?

Som nuvarande kund kan du enkelt öka dina placeringar i Fonditas fonder genom en kontoöverföring till den valda fondens konto. De uppgifter som behövs är följande: namn och personbeteckning eller bolagets namn och organisationsnummer (FO-nummer).

Dags att sälja?

Du behöver skriftligen meddela fondbolaget om försäljning (inlösen) av fondandelar.

De inlösenuppdrag som mottagits senast klockan 14.30 verkställs till det andelsvärde som beräknas i fondbolaget under samma bankdag. Verkställande av inlösenuppdrag förutsätter att vi har kunnat identifiera kunden på det sätt som krävs enligt lagen om penningtvätt, vilket bland annat kräver att den givna informationen i kundinformationsblanketten är korrekt. Inlösenbeloppet betalas följande bankdag ifall fondbolaget inte behöver sälja värdepapper på grund av inlösen. En bekräftelse på inlösen sänds till kunden.

info@fondita.fi

Om placeringsfonder

Idén med fonder

En fond investerar sina tillgångar i flera olika värdepapper som tillsammans bildar en placeringsfond. Fonden delas in i lika stora fondandelar, där alla delar har samma rätt till den förmögenhet som finns i fonden.

Fonden ägs av de privatpersoner och institutioner som placerat sina medel i den. Fonden förvaltas av ett fondbolag som representerar fondandelsägarna och verkar för deras räkning i ärenden som berör placeringsfonden.

Många fördelar

Fördelarna med en placeringsfond är många. Proffs med sakkunskap fattar placeringsbesluten, bevakar och följer utvecklingen. Eftersom medlen placeras i flera olika objekt minskar riskerna och man får en bra riskspridning. Genom myndighetsövervakning garanteras du också ett gott skydd som placerare.

Hitta fonder som passar dig!

Beskattningen i Finland

Ränteintäkter och vinster som uppstår vid försäljning av värdepapper är skattefria för placeringsfonden. För den som äger avkastningsandelar är den utdelade avkastningen beskattningsbar kapitalinkomst.

För den som äger tillväxtandelar realiseras och beskattas inkomsten först då fondandelarna säljs.

Fondbyte likställs med försäljning.
Läs mer om beskattning i Finland.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online

Spara för en minderårig

Det går bra att fondspara för en minderårig. För att skapa ett kundförhållande för en minderårig krävs det att kundblanketten ifylls med uppgifter om den minderåriga som ska bli kund hos Fondita. I detta fall går det dessvärre inte att använda Fonditas elektroniska kundblankett utan det är pdf-versionen som ska användas. Kundblanketten bör undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Pass- eller ID-kopior på samtliga vårdnadshavare samt även på den minderåriga behövs också. Kundblanketten samt pass- eller ID-kopior ska skickas in till Fondita, exempelvis per mail (info@fondita.fi) eller per post.

En far- eller morförälder eller annan utomstående kan också spara för ett barnbarn eller annan minderårig. Blanketten måste dock alltid undertecknas av samtliga vårdnadshavare som då ger sitt samtycke till sparandet.

Teckningen överförs till den valda fondens konto och i fältet för meddelanden i samband med betalningen markeras den minderåriga mottagarens personnummer.

Teckningsnotor och all korrespondens som hänför sig till den minderårigas kundförhållande skickas till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Ifall en far- eller morförälder eller annan utomstående önskar ta del av information gällande den minderårigas fondportfölj behövs en fullmakt.

Här hittar du kundblanketten (pdf).

Fondernas kontonummer

European Micro Cap SEB IBAN: FI58 3301 0001 1505 98 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
European Small Cap SEB IBAN: FI03 3301 0001 1308 30 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Finland Micro Cap SEB IBAN: FI07 3301 0001 1308 55 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Global Megatrends SEB IBAN: FI60 3301 0001 1308 71 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Healthcare SEB IBAN: FI74 3301 0001 1559 36 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Nordic Micro Cap SEB IBAN: FI47 3301 0001 1308 14 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Nordic Small Cap SEB IBAN: FI37 3301 0001 1308 97 SWIFT/BIC: ESSEFIHX
Sustainable Europe SEB IBAN: FI63 3301 0001 1342 12 SWIFT/BIC: ESSEFIHX