Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Våra metoder

Ansvarsfulla investeringar omfattar ett antal metoder, i olika skeden av investeringsprocessen, som integrerar ESG-faktorer i portföljförvaltningen. För Fondita är dessa metoder:

 • Negativ screening – uteslutande/normbaserad screening
 • Positiv screening – främjande/tematiska drivkrafter
 • Integrering av ESG-faktorer i investeringsanalysen
 • Aktivt ägande
 • Förespråkande av hållbar utveckling och ansvarsfulla investeringar

Positiv / negativ screening

• I vårt investeringsuniversum utesluter vi bolag genom negativ screening där över 5 % av omsättningen kommer från sektorer som vi har identifierat som ohållbara, antingen på grund av deras klimatpåverkan eller på grund av deras bredare samhälleliga påverkan. Dessa är fossilt bränsle, vapenproduktion, tobak och cannabis, alkohol, hasardspel, snabblån, vuxenunderhållning, uran, genmanipulering (röd). Bolag vars verksamhet bryter mot allmänna normer hör inte heller hemma i våra placeringsfonder.

• Syftet med positiv screening för våra tematiska fonder är att hitta företag vars verksamhet är anpassad och som gynnas av olika hållbara megatrender. På Fondita har vi redan från verksamhetens början identifierat tre megatrender som är viktiga för oss och som skapar goda värdeskapande möjligheter samtidigt som de stöder en hållbar utveckling. Dessa är 1) klimat- och miljösmarta lösningar 2) hälsa och välmående samt 3) digitalisering och teknologisk utveckling.

Som en del av Fonditas ansvarsfulla investeringsstrategi och riskhantering exkluderar vi bolag som ha förbrytelser mot internationella normer eller som är verksamma inom vissa sektorer.  

Fondita investerar inte i bolag som har verifierade förbrytelser mot internationella konventioner och anvisningar såsom UN Global Compact principerna, OECD-anvisningar för internationella bolag och EU taxonomins princip ”orsaka inte märkbar skada” (Do no Significant Harm). Fondita investerar inte i bolag vars omsättning överskrider 5 % i följande sektorer; fossila bränslen, kärnkraft, vapen, tobak, cannabis för rekreationsbruk, snabblån, hasardspel (gambling), vuxenunderhållning och uran.  

Alla Fonditas innehav kontrolleras månatligen gentemot exkluderingslistan.  

ESG integration

Att ta hänsyn till och integrera ESG-faktorer i bolagsanalysen spelar huvudrollen för ansvarsfullt investerande. Det betyder att vid sidan av ekonomisk fundamentalanalys integreras ESG-faktorer i helhetsanalysen. Vi använder både vårt eget interna företagsspecifika analysverktyg, och ESG-analyser från samarbetspartner samt ESG-verktyg och databaser från MSCI och Morningstar.

Vi genomför också ESG-förfrågningar till portföljbolagen som stöd för vår egna ESG-analys. Här går vi i detalj in på olika parametrar som berör miljö-, sociala- och förvaltningsaspekter. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt följande faktorer:

Miljöaspekter
 • Användning av förnybar energi
 • CO2-utsläpp (scope 1 & 2)
 • Koldioxidrisk
 • Energiförbrukning
 • Vattenanvändning
 • Avfallshantering
 • Taxonomi
Sociala aspekter
 • Jämställdhet och jämlikhet
 • Säkerhet
 • Hälsa
 • Företagskultur
 • Åtgärder för förebyggande av brott mot mänskliga rättigheter
God förvaltningssed
 • Styrmedel för bekämpning av korruption och mutor
 • Oberoende styrelse
 • Ersättningspolicy
 • Förhållandet mellan ESG-faktorer och belöning
 • Företagets riskhantering

Innan vi fattar investeringsbeslut strävar vi efter att diskutera med bolagets ledning för att försäkra oss om att vår syn på bolaget och dess strategi stämmer överens med ledningens vision. Aktivt ägande återspeglas också starkt under själva investeringsperioden. Vi följer noggrant bolagets verksamhet och diskuterar med bolagsrepresentanter årligen. Under dessa möten diskuterar vi frågor som berör den operativa verksamheten och verksamhetsmiljön samt uppmuntrar i mån av möjlighet en ansvarsfull och hållbar verksamhet och transparens i rapportering.

Dessa möten ger oss också möjlighet att lyfta fram frågor som är viktiga för oss. Från och med 2022 kommer vi att identifiera minst två viktiga hållbarhetsfrågor som vi konsekvent kommer att diskutera med bolagens ledning. År 2022 kommer vi särskilt att fokusera på 1) bolagets strategi för att uppnå koldioxidneutralitet och 2) bolagets åtgärder för att uppnå jämställdhet och jämlikhet.

Aktivt ägande

I vår investeringsfilosofi spelar aktieval en viktig roll. Alla våra fonder är koncentrerade fonder med ca 30–40 innehav per fond och som bas för investeringsbesluten genomförs omfattande internt analysarbete. Detta är särskilt tydlig i småbolagsfonderna.

Dessutom värdesätter vi diskussioner med analytiker som följer bolaget, men en viktig arena är bolagsmötena där vi diskuterar med företagsledningen för att verifiera implementeringen av strategin och framtidsutsikterna.

Som ägare avspeglas aktivitet för oss specifikt via bolagsmöten. Om situationen kräver kan vi även rösta på bolagsstämmor eller påverka via investerarinitiativ tillsammans med andra investerare.

Som aktiva, långsiktiga ägare är det naturligt för oss att ha en god dialog med våra portföljbolag. I mån av möjlighet strävar vi efter att uppmuntra ansvarsfull och hållbar verksamhet samt transparens i rapportering. Faktorer relaterade till miljö, samhälle och god förvaltningssed har stor inverkan på hur vi definierar möjligheter, ser risker och hur dessa påverkar företagets värdering.

Som en del av vår strategi för ansvarsfulla investeringar gör vi alltid en detaljerad ESG-analys av våra nya innehav, och ställer frågor om faktorer relaterade till miljö, samhälle och socialt ansvar samt god förvaltning.

Under 2022 kommer vi att fokusera särskilt på två hållbarhetsfrågor i våra företagsmöten. Dessa är Företagets strategi för att uppnå koldioxidneutralitet och Företagets åtgärder för att uppnå jämlikhet och jämställdhet.

Bolagsmöten 2021

År 2021 förhindrade pandemin normala fysiska möten, men aktiviteten var desto större eftersom virtuella mötesmöjligheter med höga ledningar ytterligare ökade för investerare runtom världen. Fonditas portföljförvaltare deltog i totalt 641 virtuella möten under år 2021.

På bolagsmötena diskuterar vi aktuella frågor som berör verksamheten, både ur en operativ synvinkel och i relation till verksamhetsmiljön. Vi diskuterar företagets strategi, mål och förutsättningar för att genomföra en framgångsrik strategi. Vi diskuterade även konkurrenter och konkurrensfördelar, marknadsposition och prissättningskraft. ESG-aspekter spelar en allt större roll på mötena, vilket är mycket positivt. Fokus ligger ofta på företagens miljöpåverkan, men betydelsen av socialt ansvar och styrning växer ständigt.

Som ramverk för diskussionerna används ofta FN:s hållbarhetsmål och företagens egna företagsansvar och hållbarhetsstrategi.

Ägarprinciper

PRINCIPER FÖR ÄGARSTYRNING I FONDBOLAGET FONDITA AB
Denna text beskriver principerna som gäller utövande av rösträtt i de bolag som innehavs av de fonder som Fondbolaget Fondita Ab förvaltar. Fonditas styrelse reviderar och godkänner principerna årligen.

• ÄGARSTYRNING
Fondita ansvarar för att fondernas och andelsägarnas intressen bevakas på bästa möjliga sätt. Med detta avses en strävan att öka fondens värde med beaktande av fondens placeringsstrategi och risknivå. Även om de fonder som Fondita förvaltar alltid är minoritetsägare i de innehavda bolagen, kan Fondita genom ägarstyrning påverka beslutsfattandet i bolagen.

Ägarstyrningen strävar efter långsiktig ökning av de innehavda bolagens värde. Fondita förutsätter att bolagen följer god ägarstyrning- och förvaltningsprincip, t.ex. genom att följa Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning. Dessutom läggs vikt vid miljö- och samhällsansvar.

Anses det att något av de innehavda bolagens ägarstyrning och förvaltning inte är adekvat försöker Fondita påverka bolaget och/eller dess ledare för att åstadkomma förändringar. I sådana fall kan även samarbete med andra aktieägare förekomma. Fondita kan även bedöma att det tjänar andelsägarna bättre genom att avstå innehavet än att påverka bolagets förfarande.

• UPPFÖLJNING AV BETYDANDE HÄNDELSER I BOLAGET
Portföljförvaltarna följer kontinuerligt omständigheter som påverkar de bolag som placeringsfonderna innehar såsom nyheter och börsmeddelanden samt bolagshändelser såsom utdelning, teckningsrätt, aktieemissioner, fusioner och bolagsstämmor.

• BOLAGSSTÄMMA
Fondita strävar att delta i de bolags bolagsstämmor där fondandelarnas intresse behöver skyddas. Vid behov kan Fondita även rösta med hjälp av ombud via fullmakt (proxy). Fondita svarar för att rösträtten används i enlighet med syftet och strategin med placeringen i ifrågavarande bolag. Varje fond röstar individuellt på bolagsstämman.

På bolagstämmorna fäster Fondita särskild vikt vid frågor som gäller fondandelsägarnas intresse. Sådana frågor gäller exempelvis:

 • bolagens kapitalstruktur                     
 • belöningssystem
 • utnämning och sammansättning av styrelsen
 • ESG-frågor
 • transparenta påverkningsmöjligheter och utnämningsprocesser.

AVVÄRJANDE AV INTRESSEKONFLIKTER
Om intressena mellan olika fonder som fondbolaget förvaltar avviker från varandra, bör rösträtten alltid användas till varje enskild fonds fördel.

ESG kommitté

Fonditas mål är att kontinuerligt utveckla och förstärka sitt arbete inom ansvarsfulla investeringar. Portföljförvaltarna ansvarar i sitt dagliga arbete för integreringen av ESG-aspekter och hållbarhet samt att följa med nya lagkrav och nyhetsflöden gällande hållbarhet.

Utvecklingen av ansvarsfullt investerande är en fortlöpande process. Förändrade reglerings- och rapporteringskrav kräver vaksamhet och aktuell information. Samtidigt har det globala fokuset på hållbarhet och ansvarsfullhet ökat enormt, vilket vi anser kräver en allt bredare expertis för att stödja investeringsbeslut. Företag kan också stå inför hållbarhetsrisker som kräver en bredare granskning.

Av denna anledning inrättade Fondita i slutet av 2021 en ESG-kommitté. Syftet med kommittén är att träffas månatligen för att utveckla Fonditas arbete inom ansvarsfulla investeringar, säkerställa att den föreskrivna nivån på den lagstadgade rapporteringen upprätthålls, förutse hållbarhetstrender och -förändringar och, vid behov, diskutera normbrott eller andra företagsspecifika ESG-frågor. Kommittén rapporterar om sin verksamhet till Fonditas styrelse.

Kommittén består av representanter från portföljförvaltning och försäljning, vår ESG-analytiker och en extern expertmedlem. Den externa ledamotens roll i kommittén är att fungera som diskussionspartner och informell rådgivare.

Det var viktigt för Fondita att få in högklassig, extern expertis och vi bjöd därför in Hanna Silvola, ED, för att arbeta med oss. Hanna har en omfattande expertis inom ansvarsfulla investeringar. Hon arbetar för närvarande som biträdande professor och undervisar i ansvarsfulla investeringar vid Hanken och i olika ledarskapsprogram. Silvolas forskningsområden omfattar mätning, rapportering, verifiering och tolkning av företagsansvar som en del av finansiell information och beslutsfattande. Silvola har undervisat vid London School of Economics och besökt Stanford University.

”Finansmarknaderna befinner sig i en grön övergång mot ett koldioxidneutralt samhälle. Samarbete mellan universitet och finanssektorn är viktigt eftersom ansvarsfulla investeringar och relaterade regleringar utvecklas i en snabb takt. Som extern expertmedlem i Fonditas ESG-kommitté kan jag bidra med observationer från vetenskapens värld gällande ansvarsfulla investeringar”, säger Silvola. 

Fondita har även glädjen att meddela att David Seekell, PhD, har utsetts till ESG-kommittén under 2023. David har omfattande expertis inom hållbara investeringar och miljövetenskap, vilket gör honom till ett värdefullt tillskott till kommittén.

David arbetar för tillfället som Head of Sustainable Investing för Atle Investment Services i Stockholm. Med en bakgrund som miljöforskare har han tidigare haft positioner som docent i ekologi vid Umeå universitet och som seniorforskare vid Climate Impacts Research Centre i Abisko, Sverige. Under sin vetenskapliga forskning fokuserade David på ekosystemens brytpunkter och vattenresurser, medan hans finansiella arbete fokuserar på hållbarhet och svenska aktier.

”Fonditas engagemang för hållbarhet kommer vid en avgörande tidpunkt när globala utmaningar som fattigdom och klimatförändring kräver snabba åtgärder”, säger David. ”Som miljöforskare är jag imponerad av Fonditas ambition att utöka sitt hållbarhetsutbud, vilket visar deras engagemang för transparens och sina kunder. Jag är övertygad om att mitt perspektiv kommer att komplettera den befintliga expertisen i ESG-kommittén och bidra till att driva god finansiell avkastning och positiv samhällsförändring.”

Genom att ta in Davids djupa kunskap om miljövetenskap och hållbara investeringar strävar Fondita efter att ytterligare stärka sin ESG-fokuserade investeringsstrategi. Denna utnämning stärker Fonditas engagemang för att ta itu med aktuella hållbarhetsfrågor och hitta de finansiella mål som har en positiv social- och miljömässig påverkan.

Fondita’s ESG committee charter finns här, var det finns beskrivet hur kommittén arbetar.

ESG-kommittémedlemmar 2023
Marcus Björkstén – portföljförvaltare
Janna Haahtela – portföljförvaltare
Erik Wikström – ESG-specialist
Fredrik von Knorring – försäljningsdirektör
Hanna Silvola – oberoende extern expert
David Seekell – oberoende extern expert

Investerarinitiativ och samarbetsorganisationer

Styrkan bakom ansvarsfulla investeringar betonas då en bred grupp investerare tillsammans driver viktiga frågor som berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är viktigt för oss att ha en aktiv roll, både som ägare och som förespråkare för hållbarhet i samhället överlag.
Därför är Fondita aktivt engagerad i samarbetet med andra organisationer och vill bidra till en hållbar utveckling. Vi har sedan år 2010 förbundit oss till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar i vår investeringsverksamhet och vi rapporterar årligen till UN PRI-organisationen.

Som undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar förbinder vi oss att

 • integrera ESG-frågor i våra investeringsprocesser och i vårt beslutsfattande
 • vara aktiva ägare och inkludera ESG-frågor som en del av vår ägarstyrning
 • eftersträva ändamålsenlig rapportering om ESG-frågor från de bolag vi investerar i
 • arbeta för att främja acceptans för och implementering av dessa principer inom investeringsbranschen
 • främja ansvarsfullt investerande tillsammans med andra investerare
 • rapportera våra aktiviteter och framsteg gällande implementering av principerna.

Fondita är också medlem i Finsif – Finlands forum för hållbara investeringar och Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar. Syftet med dessa sammanslutningar är att främja ansvarsfulla investeringar och fungera som en plattform för nätverkande och kunskapsutbyte.

Fondita har anslutit sig till CDP:s klimat-, vatten- och skogsprogram under 2022. Genom att ta del av denna globala ideella organisations arbete, kan vi genom CDP:s investerarinitiativ påverka och bidra till att allt fler företag och städer redovisar sin miljöpåverkan. Under 2023 deltog vi i en av deras kampanjer, läs mera bakom länken.

Eftersom vi inte accepterar normförbrytare i vår investeringsverksamhet vill vi också förbinda oss att följa samma principer och värderingar i vår egen verksamhet.

År 2021 undertecknades även initiativet Net Zero Asset Managers Initiative. Detta förpliktigar oss att uppnå nettonollutsläpp i våra fonder senast 2050. Mer information om initiativet finns på sidan https://www.netzeroassetmanagers.org/

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online