Fonditas årsrapport för ansvarsfulla investeringar 2023

Fonditas engelskspråkiga hållbarhetsrapport för 2023 har publicerats och hittas här.

När vi ser tillbaka på 2023 hade vi ett händelserikt år. I slutändan var marknadsavkastningen god, till och med fantastisk när man tittar på vissa sektorer, som till exempel teknologi. Småbolagen fortsatte att underprestera, liksom de tematiska miljöaktierna. Miljö- och klimatsmarta företag var inte investerarnas ögonsten i år, vilket står i konflikt med den alarmerande statistik som publicerades 2023 om rekordtemperaturer, torka, översvämningar och andra extrema väderhändelser samt skadorna de orsakade.

För oss på Fondita var de två största höjdpunkterna inom ansvarsfulla investeringar under 2023 omklassificeringen av Fondita Healthcare till en artikel 9-fond och att Fondita Sustainable Europe vann FN:s Global Sustainable Fund pris för 2023. Vi fortsatte vårt arbete mot koldioxidneutrala portföljer och kan återigen rapportera att vårt koldioxidavtryck fortsätter att ligga märkbart under marknaden, cirka 57% lägre.

En nedåtgående trend i vårt koldioxidavtryck är viktig eftersom vi siktar på att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och uppnå koldioxidneutrala portföljer senast 2050. Vad gäller sociala hållbarhetsaspekter fokuserar vi på att förbättra mångfald, inkludering och jämställdhet i de företag vi äger i fonderna. På våra möten med bolag fortsätter vi bland annat att diskutera vilka klimatåtgärder våra innehav vidtar och vilken typ av anvisningar som finns på plats för att förbättra den sociala jämställdheten i bolaget.

När det gäller aktivt ägande och engagemang deltog Fondita i det stora samarbetsinitiativet CDP Non-Disclosure Campgain. Som ledande undertecknare av kampanjen kontaktade vi 12 av våra portföljbolag och uppmanade dem att redovisa och rapportera i de moduler för klimat, vatten och skog som var relevanta för dem. Vi anser att kampanjen var lyckad, eftersom tre av våra portföljbolag förbättrade sin rapportering som resultat av dialogen med oss och förbättrade därav datatillgänglighet och transparens på marknaden.

Vi fortsatte med att vara aktiva förespråkare för hållbarhet genom att delta i evenemang som anordnades av Finsif, föra dialoger med våra innehav om hållbarhetsfrågor samt hålla gästföreläsningar om ansvarsfulla investeringar. Fonditas ESG ansvariga valdes även in i Finsifs styrelse för 2024.

Under 2023 fick vi ett fyrstjärnigt betyg i UNPRI rapporteringen i den mest relevanta kategorin för oss, listade aktier. Resultatet är ett bevis på att våra principer, processer och metoder för hållbara investeringar är starkt integrerade i investeringsprocessen.

Vi anser att det vid det här laget är självklart att miljö-, sociala- och bolagsstyrningsrisker kan påverka företagens finansiella profil. Vi ser även möjligheterna i bolag som jobbar utförligt med hållbarhet. På Fondita är vi övertygade om att en kombination av den grundläggande finansiella analysen och en väl integrerad ESG-bedömning ger en helhetssyn på företagets verksamhet och potential, vilket möjliggör en högre riskjusterad avkastning på lång sikt. Vi fokuserar på finansiell väsentlighet i bedömningsprocessen av hållbarhetsrelaterade möjligheter och risker för att identifiera risker och möjligheter på relevanta marknader.

Ett välinformerat investeringsbeslut är ett bättre beslut och därför arbetar vi med våra anvisningar för ansvarsfulla investeringar i alla våra fonder, oberoende av vilken klassificering (artikel 8 eller 9) eller extern certifiering vår fond har uppnått. Vårt mål som investerare har inte förändrats. Vi fortsätter att sträva efter värdeskapande långsiktig avkastning för våra kunder samtidigt som vi respekterar hållbar utveckling.

Vi vill tacka alla våra kunder för ert förtroende och samarbete. Vi hoppas att ni uppskattar vår genomgång av årets hållbarhetsarbete. Vi håller kontakt och fortsätter diskussionerna gärna på svenska, även om hållbarhetsrapporten är publicerad endast på engelska.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online